Służba idei edukacji

graf
Sensem zaangażowania zawodowego czy społecznego jest pasja odkrywana w sercu. Największą, którą w sobie znalazłem, jest praca z ludźmi, dzielenie się z nimi wiedzą i umiejętnościami, towarzyszenie im i wspieranie w dobrych przedsięwzięciach.
Ta pasja prowadziła mnie od dzieciństwa, przybierając rozmaite formy – poprzez udział w harcerstwie, zaangażowaniu w rozmaitych formach duszpasterstwa, aż po służbę w zawodach prawniczych, najpierw w roli sędziego, obecnie adwokata.
Po dziesięciu latach rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami podążanie za tą pasją przybrało nową postać – udziału w dziele edukacji przedsiębiorców i urzędników. Mając już bogate doświadczenie w stosowaniu prawa gospodarczego, uczestniczyłem w spotkaniach z przedsiębiorcami mających na celu diagnozowanie przyczyn przeszkód napotykanych przez nich w aktywności biznesowej oraz udzielenie pomocy w ich usuwaniu.

W czerwcu 1998 r. rozpocząłem prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców na zlecenie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu, z którą współpracuję w roli trenera nieprzerwanie do dziś. Pierwotnie były to jednostkowe spotkania dotykające różnych, oderwanych od siebie zagadnień. W latach 2005-2006 przeprowadziłem, pod egidą tego właśnie Organizatora, dwie edycje cyklu szkoleń pod nazwą Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców. Każdy z nich obejmował sekwencję zagadnień prawnych, analizowanych na cotygodniowych szkoleniach w okresie sześciu miesięcy.

Od 2002 r. nieprzerwanie prowadzę szkolenia dla Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów w Tarnowie.

W latach 2008-2009 prowadziłem cykl trzynastu szkoleń na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie dla funduszy pożyczkowych z całego Kraju na podstawie autorskich programów.

W latach 2008- 2010 Izba przygotowała cztery edycje szkoleń w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego są w Toruniu „Warsztatów Menadżerskich — nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”.
Prowadziłem szkolenia z zakresu prawa gospodarczego w ramach tych przedsięwzięć edukacyjnych, które zostały urzeczywistnione na podstawie moich autorskich programów.

Od 2011 r. prowadzę edukację we współpracy z Fundacją Dobra w Toruniu (www.fundacjadobra.pl) tworząc programy edukacyjne adresowane do przedsiębiorców i innych grup zawodowych, jak też do młodzieży. W listopadzie 2011 r. Fundacja wdrożyła pilotażowy program edukacji młodzieży licealnej w zakresie prawa konsumenckiego. Fundacja zorganizowała szereg konferencji dla przedsiębiorców z moim udziałem w Toruniu, Bydgoszczy, Iławie, Gdańsku, entuzjastycznie odebranych przez uczestników.


Przez szereg lat prowadziłem też szkolenia dla aplikantów radcowskich na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, głównie z zakresu prawa wekslowego.

Od 2006 r. współpracuję w roli trenera z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Toruniu, na zlecenie której prowadziłem szereg szkoleń dla pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich z terenu całego Kraju. Podobne szkolenia prowadziłem na zlecenie innych organizatorów: z Konstancina-Jeziornej, Wrocławia i Lublina.

W latach 2010 – 2012 przeprowadziłem cykl szkoleń dla urzędników Urzędu Miasta Bielsko – Biała na zlecenie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej z zakresu procedury administracyjnej.
Przez piętnaście lat przeprowadziłem setki szkoleń, warsztatów, wykładów i uczestniczyłem w szeregu konferencjach organizowanych przez organizacje samorządowe przedsiębiorców i instytucje publiczne, dzieląc się wiedzą prawniczą i umiejętnościami z przedsiębiorcami,  prawnikami, urzędnikami, nauczycielami i konsumentami.

Od 2013 roku współpracuję również w roli wykładowcy z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu, prowadząc szkolenia dla aplikantów adwokackich. We wrześniu 2013 r. prowadziłem szkolenie dla wszystkich aplikantów adwokackich w Juracie na temat zasad prawidłowego konstruowania umowy. We wrześniu 2014 r. prowadziłem podobne szkolenie w Jarosławcu poświęcone zagadnieniom prowadzeniu procesu na podstawie weksla. W 2014 r. prowadziłem dwie edycje warsztatów dla aplikantów III roku poświęconym doskonaleniu umiejętności pisania umów handlowych.


Uczestniczyłem też w szeregu konferencjach w roli prelegenta, między innymi:

* w dniu 9 czerwca 2009 r. w Toruniu pod nazwą „Jak bezpiecznie i z sukcesem zarządzać małą i średnią firmą”, inaugurującą cykl szkoleń pod nazwą Warsztaty Menadżerskie - nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”, zorganizowaną przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego są w Toruniu oraz Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu;
* w dniu 16 marca 2010 r. w Toruniu z okazji Światowego dnia Praw Konsumenta pod hasłem „Nasze pieniądze, nasze prawa”, zorganizowanej przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego;
* w dniu 25 października 2010 r. w Bydgoszczy z okazji 60 rocznicy utworzenia Inspekcji Handlowej, zorganizowanej przez Dyrektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
* w dniu 20 listopada 2012 r. w Toruniu pod nazwą „Jak przeciwdziałać zatorom płatniczym”, zorganizowanej przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu.
W październiku 2014 r. uczestniczyłem aktywnie w Kongresie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie, przedstawiając wystąpienie poświęcone przeszkodom w propagowaniu mediacji gospodarczych w Polsce.
Owocem spotkań ze słuchaczami w czasie szkoleń, warsztatów i konferencji były publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach prawniczych i biznesowych.

Ta książka


W 2001 r. wydałem poradnik dla przedsiębiorców i konsumentów omawiający zagadnienia odpowiedzialności za jakość towaru i usługi wprowadzanych do obrotu profesjonalnego i konsumenckiego pod tytułem Ta książka! (wydawca: Wydawnictwo Polski Przedsiębiorca – Wydawnictwo, Szkolenia).
 
książka - kontrakty handlowe - m. VIksiążka - kontrakty handlowe - m. III


W 2007 r. wydałem książkę pod tytułem „Kontrakty handlowe dla menedżera. Jak sporządzić i zabezpieczyć korzystną umowę handlową. Moduł III Zawarcie umowy i moduł VI Zabezpieczenie zapłaty i upadłość kontrahenta” (wydawca: Instytute for International Research).
 
Bezpieczne zawieranie umów


W 2010 r. wydałem poradnik pod tytułem Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy, omawiający zagadnienia należytego zabezpieczenia umów oraz skutecznej windykacji należności (wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 
Kontynuując służbę idei edukacji powołałem do życia w styczniu 2011 r. Fundację Dobra, w ramach której działa również Centrum Mediacji, tworzone przez drugiego Fundatora w osobie Ireny    Ślusarz. Fundacja zorganizowała szereg szkoleń dla przedsiębiorców we współpracy z Bankami i Ubezpieczycielami, które miałem przyjemność prowadzić.  
Moje zaangażowanie edukacyjne jest wysoko oceniane przez organizatorów oraz słuchaczy, o czym świadczą otrzymane od nich rekomendacje.
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta