Zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

graf
Świadczymy pomoc prawną osobom prowadzącym działalność gospodarczą indywidualnie oraz wspólnie z inną osobą fizyczną w ramach spółki cywilnej; spółkom handlowym, fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom administracji publicznej, przedsiębiorstwom zagranicznym.
 
 
Przedsiębiorcom  prowadzącym działalność gospodarczą oraz wykonującym zadania statutowe oferujemy dwojaką formę świadczenia usług:
 • pomoc prawną w jednostkowej sprawie w szczególności z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego, wekslowego, upadłościowego i naprawczego, handlowego, administracyjnego, zamówień publicznych, karnego, oraz
 • stałą, kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą w szczególności zaangażowanie w rozwiązywanie sporów, windykację należności, restrukturyzację zobowiązań; opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych; reprezentowanie Klienta przed sądem i organami administracji publicznej, prowadzenie negocjacji i mediacji.

Pomoc prawna w jednostkowej sprawie jest wyceniana indywidualnie z uwzględnieniem charakteru prawnego sprawy, stopnia jej zawiłości oraz stopnia zaangażowania w jej opracowanie.

Stała obsługa prawna przedsiębiorcy wiąże się z zapłatą miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego ustalanego indywidualnie z każdym Klientem, z uwzględnieniem w szczególności wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu prowadzonej działalności, dziedziny gospodarki, w której działa, ilości pracowników oraz złożoności zagadnień prawnych.

 
Przedsiębiorca poszukujący pomocy prawnej w zakresie:
 • przygotowania projektu umowy lub zaopiniowania projektu przedstawionego mu przez kontrahenta może oczekiwać:
  • przygotowania projektu umowy uwzględniającego należyte zabezpieczenie jego pozycji kontraktowej w okolicznościach przedstawionych przez Klienta, ale również dającego wyraz poszanowania pozycji kontraktowej jego kontrahenta;
  • przygotowania opinii dotyczącej przedstawionego przez kontrahenta Klienta projektu umowy, obejmującej informację dotyczącą zagrożeń dla jego pozycji kontraktowej oraz właściwego ukształtowania praw i obowiązków stron umowy,
  • przygotowania informacji dotyczącej klauzul umownych, których wprowadzenie do treści kontraktu jest niezbędne albo pożądane dla właściwego ukształtowania dogodnej dla Klienta pozycji kontraktowej;
  • przygotowania informacji dotyczącej klauzul zabronionych w umowach zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentem (klauzul abuzywnych) oraz skutków ich stosowania w tego rodzaju umowach; 
 • odzyskania należnych Klientowi pieniędzy lub innego rodzaju świadczeń może oczekiwać: 
  • wdrożenia skutecznej procedury windykacyjnej wobec dłużnika, zgodnej z porządkiem prawnym naszego Kraju oraz kraju, w którym prowadzona jest windykacja,
  • zastosowania wszelkich instrumentów prawnych wobec dłużnika, dążąc do stosowania instrumentów najbardziej efektywnych oraz możliwie najtańszych dla Klienta; 
 • udziału przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym, może oczekiwać: 
  • reprezentowania przedsiębiorcy wobec organów egzekucyjnych, sądowych i administracyjnych, w toku postępowania wszczętego przeciwko niemu, jak i wszczętego wobec dłużnika;
  • inicjowanie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika,
  • zaskarżanie decyzji organów egzekucyjnych, niekorzystnych dla przedsiębiorcy,
  • czuwanie nad prawidłowością ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego ustalanego przez organy egzekucyjne,
  • przygotowanie skargi na czynności komornika oraz skargi do organów sprawujących nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej; 
 • reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym prowadzonym wobec jego kontrahenta może oczekiwać: 
  • przygotowania zgłoszenia wierzytelności przysługujących wobec wierzyciela,
  • reprezentowania przedsiębiorcy w kontaktach z syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią – komisarzem,
  • reprezentowania przedsiębiorcy we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli oraz zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
  • zainicjowania, w imieniu przedsiębiorcy, powołąnia rady wierzycieli oraz reprezentowanie go w radzie,
  • monitorowania przebiegu postępowania upadłościowego w celu właściwego ukształtowania praw przedsiębiorcy oraz kontroli poprawności likwidacji majątku należącego do masy upadłości oraz zaspokojenia wierzytelności przedsiębiorcy,
  • analizowania pozycji prawnej przedsiębiorcy wobec złożenia sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności oraz planu podziału funduszy masy i odrębnego planu podziału,
  • zaskarżania listy wierzytelności oraz planu podziału w sytuacji zagrożenia interesów reprezentowanego przedsiębiorcy,
  • przygotowania środków zaskarżenia decyzji sędziowskich podejmowanych w postępowaniu upadłościowym,
  • uzyskania dla reprezentowanego przedsiębiorcy tytułu wykonawczego w postępowaniu upadłościowym, niezbędnego do dalszej egzekucji jego należności po zakończeniu postępowania upadłościowego albo do dokonania stosownych zapisów księgowych; 
 • reprezentowania przedsiębiorcy wobec organów kontrolnych może oczekiwać: 
  • monitorowania czynności kontrolnych podejmowanych w trakcie prowadzonej kontroli,
  • ocena protokołu z kontroli z punktu widzenia interesu prawnego reprezentowanego przedsiębiorcy,
  • podejmowania czynności w imieniu przedsiębiorcy zmierzających do podważenia ustaleń organu kontrolnego (zaskarżenie ustaleń protokołu, zaskarżenie decyzji administracyjnej do sądu administracyjnego),
  • udziału w przesłuchaniach lub innych czynnościach prowadzonych przez organ kontrolny; 
 • reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu przed organem administracji publicznej może oczekiwać:           
  • wszczęcia postępowania w sprawie administracyjnej reprezentowanego przedsiębiorcy,
  • aktywnego uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym, w szczególności w postępowaniu dowodowym,
  • zaskarżanie decyzji administracyjnej poprzez stosowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia; 
 • usług dotyczących tworzenia, likwidowania oraz przekształcania spółek handlowych może oczekiwać:
  • przygotowania projektu aktu powołującego spółkę handlową do życia,
  • reprezentowania przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym w postępowaniu o zarejestrowanie spółki handlowej, zmianę danych ujawnionych w rejestrze sądowym, wykreślenia spółki z rejestru sądowego;
  • przygotowania dokumentacji składanej przez spółkę handlową organom administracji publicznej oraz sądowi rejestrowemu.
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta