Zakres usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prawnych

graf
Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom prawnym w następującym zakresie:
 • reprezentowania w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,
 • przygotowania projektu umowy oraz opiniowania projektu umowy przedstawionej Klientowi,
 • podejmowania niezbędnych czynności w stosunku do wytwórców, gwarantów, sprzedawców i usługodawców w związku z wadliwością towaru lub usługi albo niezgodnością z umową towaru konsumpcyjnego, nabytych przez Klienta (reklamowanie nienależytej jakości towarów i usług),
 • pomocy prawnej przy dochodzeniu naprawienia szkód komunikacyjnych oraz innego rodzaju szkód na osobie i mieniu,
 • pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych, również w stosunku do upadłego pracodawcy,
 • regulowania sytuacji prawnej osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób rozwiedzionych (w szczególności podział majątku wspólnego),
 • pomocy w regulowaniu spraw spadkowych (w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, występowania o zachowek),
 • występowania w w charakterze obrońcy w postępowaniach o wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo karno-skarbowe,
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania upadłościowego konsumenta, przygotowanie wniosku o wszczęcie takiego postępowania oraz reprezentowanie konsumenta przed sądem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • przygotowania projektu statutu fundacji lub stowarzyszenia oraz dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przez sąd rejestrowy;
 • przygotowania protokołów z posiedzeń organów oraz uchwał fundacji lub stowarzyszenia, niezbędnych do złożenia w urzędzie skarbowym i sądzie rejestrowym.
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta