Zakres usług w związku z niewypłacalnością (bankructwem) przedsiębiorcy

graf
Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorcy, któremu grozi stan niewypłacalności albo stał się dłużnikiem niewypłacalnym (bankrutem) oraz na rzecz przedsiębiorcy, których kontrahent stał się dłużnikiem niewypłacalnym.
 
Usługi na rzecz przedsiębiorcy, któremu grozi stan niewypłacalności albo który stał się dłużnikiem niewypłacalnym, polegają na: 
 • diagnozie sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorcy w celu ustalenia zagrożenia niewypłacalnością na podstawie ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej i handlowej albo zaistnienia takiego stanu, jego stopnia oraz ustalenia kierunków działań przedsiębiorcy w zaistniałej sytuacji;
 • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania naprawczego,
 • przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
 • reprezentowaniu upadłego przedsiębiorcy wobec syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz sędziego komisarza i sądu upadłościowego,
 • czuwaniu nad poprawnym przebiegiem upadłości i postępowania upadłościowego,
 • przygotowaniu wniosków do syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz sędziego komisarza i sądu upadłościowego w toku postępowania upadłościowego,
 • opiniowaniu postanowień i zarządzeń wydanych w postępowaniu upadłościowym i ich zaskarżaniu oraz opiniowaniu zgodności z prawem uchwał rady wierzycieli,
 • weryfikowaniu poprawności sporządzenia spisu wierzycieli, listy wierzytelności, planu podziału funduszów masy upadłości oraz odrębnego planu podziału;
 • opiniowaniu poprawności likwidacji składników masy upadłości oraz reagowaniu wobec stwierdzonych nieprawidłowości,
 • reprezentowaniu niewypłacalnego przedsiębiorcy lub upadłego na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli oraz na zgromadzeniu wierzycieli,
 • opiniowaniu układu zawartego przez wierzycieli niewypłacalnego lub upadłego przedsiębiorcy oraz zaskarżeniu układu,
 • reprezentowaniu upadłego przy przejęciu od syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy majątku upadłego oraz dokumentacji upadłego przedsiębiorstwa po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • reprezentowaniu upadłego przedsiębiorcy-osoby fizycznej w postępowaniu o umorzenie długów niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym,
 • podejmowaniu wszelkich innych działań niezbędnych do zapewnienia poprawności działań sądu upadłościowego, sędziego – komisarza oraz syndyka lub nadzorcy sądowego/zarządcy. 
Usługi na rzecz przedsiębiorcy, którego kontrahent stał się dłużnikiem niewypłacalnym albo upadłym, polegają na: 
 • przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika – kontrahenta oraz reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika,
 • przygotowaniu wniosku o orzeczenie wobec  upadłego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentowaniu wierzyciela w tym postępowaniu,
 • analizie podstaw do postawienia dłużnikowi zarzutu popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu,
 • reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniu wszczętym przeciwko zarządcom lub likwidatorowi dłużnika – spółki handlowej lub innej osoby prawnej, ponoszącym odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi zarządzanego podmiotu,
 • przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości oraz monitorowaniu prawidłowości ustalenia listy wierzytelności,
 • reprezentowaniu wierzyciela na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli oraz na zgromadzeniu wierzycieli,
 • reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniach o wyłączenie z masy upadłości rzeczy lub praw,
 • monitorowaniu likwidacji składników masy upadłości oraz zaspokajania wierzycieli w wykonaniu planów podziału uzyskanych funduszy w celu zapewnienia optymalnego zaspokojenia reprezentowanego wierzyciela,
 • monitorowaniu prawidłowości zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego,
 • reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniu o wydanie tytułu egzekucyjnego w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniach zażaleniowych wszczynanych wobec wadliwości postanowień sądu upadłościowego i sędziego – komisarza,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniach prowadzonych wobec syndyka, nadzorcy sądowego / zarządcy o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek wadliwie prowadzonej upadłości oraz w postępowaniach karnych prowadzonych w stosunku do nich;
 • podejmowanie w postępowaniu upadłościowym wszelkich innych działań mających na celu zapewnienie wierzycielowi należytej ochrony jego praw. 
Usługi na rzecz przedsiębiorcy,  który zamierza wszcząć postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością, polegają na:
 • diagnozie sytuacji prawnej przedsiębiorcy mającej na celu ustalenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania naprawczego,
 • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w celu wszczęcia postępowania naprawczego,
 • reprezentowaniu przedsiębiorcy wobec sądu,
 • reprezentowaniu przedsiębiorcy w postępowaniu naprawczym,
 • weryfikacja poprawności działań podjętych w postępowaniu naprawczym przez nadzorcę sądowego,
 • weryfikowaniu prawidłowości zawarcia układu oraz ocenie jego skutków prawnych dla przedsiębiorcy prowadzącego postępowanie naprawcze.
 
 
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta