Specjalizacje

graf
 

Prawnicy pracujący w Urnicz Kancelarii Adwokackiej specjalizują się w trzech zasadniczych dziedzinach: skutecznej windykacji, kompleksowej obsłudze postępowań upadłościowych oraz w postępowaniach przed sądami kościelnymi o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
 

Odzyskiwanie długów dla Klientów, zarówno związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jak i pozostającymi poza zakresem sfery biznesowej.
 
W tym zakresie stosujemy indywidualnie opracowywane strategie windykacyjne, odznaczające się wysoką efektywnością. Strategie te pozwalają na szybkie i celne podejmowanie działań zgodnych z porządkiem prawnym, a także minimalizowanie kosztów ponoszonych przez wierzyciela w związku z prowadzeniem niezbędnych postępowań.
Pamiętaj!  Wniesienie pozwu do sądu gospodarczego to często najmniej korzystny dla wierzyciela sposób na odzyskanie pieniędzy. I najbardziej kosztowny.
Znamy skuteczniejsze i tańsze.
Podejmujemy się odzyskania długu w sytuacji, gdy wierzyciel uzyskał od innego prawnika informację, że w tej sprawie nic się już nie da zrobić.
 

Pomoc prawna dłużnikom niewypłacalnym, zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom,
w restrukturyzacji zadłużenia, poprzez ogłoszenie ich upadłości.
 
Drugą grupą klientów korzystającą z pomocy prawnej w tym zakresie są wierzyciele przedsiębiorców będących dłużnikami niewypłacalnymi (bankrutami). Pomagamy im należycie zabezpieczyć swoje prawa w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec dłużnika – bankruta, jak też poprzez wszczęcie w ich imieniu takiego postępowania.
W przestrzeni zagadnień związanych z upadłością pozostaje szereg postępowań cywilnych i karnych wszczynanych wobec nierzetelnych dłużników, które są efektywnie przez nas obsługiwane.
Specjalizacja w tej dziedzinie oparta jest na wiedzy i doświadczeniu zawodowym adwokata Mariusza Trela, który przez blisko dwadzieścia lat nadzorował postępowania upadłościowe i układowego, pełniąc funkcję sędziego-komisarza. Nadto przez wiele lat kierował wydziałem gospodarczym w toruńskim sądzie, w którym prowadzone były postępowania upadłościowe i układowe.
Prawnicy współpracujący z Adwokatem Trela prowadzą już wiele tego rodzaju postępowań.
 

Reprezentowanie stron procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa
przed sądem kościelnymi oraz w innego rodzaju postępowaniach
z zakresu małżeńskiego prawa kanonicznego
 
Adwokat Mariusz Trela ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zakresu małżeńskiego prawa kanonicznego. Pozyskał w ten sposób wiedzę pozwalającą mu na udzielanie porad prawnych osobom uczestniczącym w procesach przed sądami kościelnymi pierwszej i drugiej instancji.
Pomoc prawna polega na diagnozowaniu sytuacji osoby pozostającej w sakramentalnym związku małżeńskim w świetle prawa kanonicznego, w celu ustalenia ważności związku małżeńskiego oraz ewentualnych przyczyn jego nieważności.
W wypadku stwierdzenia podstaw nieważności małżeństwa sakramentalnego przygotowywana  jest skarga o stwierdzenie nieważności, ewentualnie odpowiedź na skargę oraz dalsze pisma procesowe.
Polega ona również na reprezentowaniu strony takiego procesu, wyłącznie w roli pełnomocnika, w postępowaniu przed sądem kościelnym Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
Adwokat Mariusz Trela nie pełni funkcji adwokata kościelnego w rozumieniu norm Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 
 


 
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta