Mediacje

graf
Moja aktywność mediacyjna
 
            Pełniąc urząd sędziego sądu gospodarczego z wielkim zaangażowaniem pomagałem stronom procesu w osiąganiu porozumienia. Szybko zacząłem interesować się psychologią i dzięki własnym studiom i dociekaniom w tym zakresie poznałem mechanizmy ludzkich zachowań rodzące konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania. Kierując sprawę do rozstrzygnięcia na rozprawę, rezerwowałem dużo czasu na rozmowę ze stronami konfliktu, aby rozpoznać jego naturę oraz pomóc w otwarciu na negocjowanie sposobu jego rozwiązania. W wielu wypadkach strony sporu były tak zablokowane, że pomocne okazywało się sformułowanie przeze mnie propozycji ugody, która stawała się punktem odniesienia do konstruowania ugody. Tym sposobem znacząca większość rozpoznawanych przeze mnie na rozprawie spraw kończyła się zawarciem przez strony ugody.
            Ten rodzaj zaangażowania przypominał raczej koncyliacje, występowałem wobec stron konfliktu jako przedstawiciel władzy sądowniczej, nie zaś bezstronny mediator.
            Dopiero po podjęciu praktyki adwokackiej mogłem w pełni sięgnąć po instrument doskonale pomagający w rozwiązywaniu sporów, tj. mediację.
Poznałem metodę mediacji klasycznych, która najbardziej mi odpowiada, ma bowiem prostą formułę i w łatwy sposób prowadzi mediujące strony do rozwiązania sporu. Nauczyłem się jej z najlepszego w naszym Kraju źródła, tj. od Jerzego Śliwy, który na zawsze pozostanie moim mistrzem w sztuce mediacji.
 
 
Odbyłem dwa szkolenia z zakresu mediacji, tj. szkolenie podstawowe (60-godzinny kurs podstawowy) w kwietniu 2014 r. 
 
 
oraz specjalistyczne w zakresie mediacji gospodarczych (Szkołę Mediacji Gospodarczych) w maju 2014 r.

 


 

Jesienią 2014 r. zostałem zaproszony do aktywnego udziału w II Kongresie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie.

 

II Kongres Mediatorów Gospodarczych - już w piątek

W
 piątek 10 października 2014 roku rusza II Kongres Mediatorów Gospodarczych, który zajmie się analizą nowych rozwiązań przyjętych przez Ministerstwo Gospodarki oraz zdiagnozuje obecną sytuację mediacji.
 
Kongres odbędzie się pod patronatem Cezarego Grabarczyka - Ministra Sprawiedliwości. W programie są przewidziane wystąpienia podejmujące diagnozę mediacji gospodarczych w Polsce, które omówi adw Mariusz Trela i Marcin Małek z Białystoku.

W dalszej części Edyta Żmudzin zaprezentuje projekt Ministerstwa Gospodarki opracowany przez środowisko prawnicze.

Mediator Jerzy Śliwa odniesie się do najważniejszych zmian zawartych w projekcie.

Kongres odbędzie się odbędzie się na Uczelnii  Korczaka w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

http://mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/ii-kongres-mediatorow-gospodarczych-juz-w-piatek
 
 

 
a w bieżącym roku uzyskałem członkostwo Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywaniu Konfliktów i Sporów.

 


 
Jestem mediatorem stałym Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Warszawie oraz Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu.

 
 
 
W każdej sprawie, w której mój Klient wykaże zainteresowanie pozasądowym rozwiązaniem sporu, podejmuję się prowadzenia mediacji, koncyliacji bądź negocjacji. I ta przestrzeń aktywności zawodowej daje mi więcej satysfakcji, niż wygrywanie procesów sądowych.
Gotów jestem służyć Państwu również w takiej roli.
 

 

Na czym polega mediacja
 
Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów, niezależnie od ich charakteru. Mediację prowadzi się się w sprawach cywilnych (majątkowych, również dotyczących władzy rodzicielskiej, w pewnym zakresie rozwodowych), gospodarczych, pracowniczych, karnych, w pewnym zakresie również w sprawach administracyjnych.

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony konfliktu same decydują o podjęciu mediacji oraz o jej zerwaniu, jeśli w toku postępowania mediacyjnego nie będą zainteresowane jej kontynuowaniem.
Jest postępowaniem nieformalnym, tyn. sposobu prowadzenia mediacji nie określa żaden przepis prawa a sposób jej prowadzenia ustalają same strony z udziałem mediatora.

Mediacja jest poufna – ani mediator, ani strony konfliktu nie mogą ujawnić okoliczności, które poznały w trakcie postępowania mediacyjnego. Okoliczności te nie mogą być też uwzględnione przez sąd, który rozpoznaje spór w wypadku nieosiągnięcia przez strony porozumienia.
Mediacja oparta jest na zasadzie autonomii konfliktu, która oznacza, że żadna decyzja co do rozwiązania sporu nie zostanie podjęta bez zgody jego stron.
Mediację prowadzi osoba bezstronna, godna zaufania. Mediator nie jest rzecznikiem interesów żadnej strony konfliktu, nie jest negocjatorem jej interesu, nie uczestniczy w sporze. Jego zadaniem jest takie prowadzenie negocjacji podjętych przez strony, aby doprowadziły one do trwałego i satysfakcjonującego je porozumienia albo do ugody. Mediator jest zatem moderatorem konfliktu, którego zadaniem jest ustaleniem areny konfliktu, umożliwienie stronom ustalenia dla nich ważnych interesów i wyrażania ich w toku postępowania mediacyjnego. Mediator, jako osoba właściwie przygotowana do tej roli, pomaga stronom w wypracowaniu treści porozumienia lub ugody oraz ich zweryfikowania.

Dlatego dla efektywności mediacji, oprócz zaangażowania stron konfliktu, kluczowe znaczenie odgrywa wysoki poziom kompetencji mediatora oraz respektowanie przez niego wartości, chroniących dobro uczestników mediacji.

Dobry mediator to ten, który:
-   pomoże skonfliktowanym stronom w zrozumieniu ich racji – z uwagą wysłucha każdą ze stron, nie oceniając i nie wartościując ich racji;
-   pomoże przygotować satysfakcjonujące strony rozwiązanie sporu, które będzie nadawało się do urzeczywistnienia,
-   stworzy warunki do uzgodnienia przez strony konfliktu stanowisk i interesów, których bronią w postępowaniu mediacyjnym,
- pomoże w poprawnym zredagowaniu ugody (o ile strony nie korzystają w postępowaniu mediacyjnym z profesjonalnej pomocy prawnej) oraz zweryfikowaniu jej postanowień,
-        przedstawi ugodę sądowi do zatwierdzenia, jeżeli strony mediacji wyrażą na to zgodę.
 
Jaki pożytek przynosi mediacja stronom konfliktu?
 
Jeżeli strony dojdą do porozumienia co do sposobu rozwiązaniu sporu, strony albo mediator przedstawiają sądowi protokół z mediacji i ugodę. Jeżeli sąd zatwierdzi ugodę, wywołuje takie same skutki prawne, jak ugoda zawarta przed sądem. Oznacza to, że w wypadku niewykonania postanowień ugody przez stronę, druga strona może zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie i prowadzić egzekucję w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak na podstawie orzeczenia sądu czy ugody zawartej przed sądem.
 
Czy warto zatem się procesować, skoro można dojść do porozumienia szybko, sprawnie i ponosząc znacznie mniejsze koszty, niż ponoszone w postępowaniu sądowym?
 
Proszę korzystać z usług tylko dobrych mediatorów. 
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta